Pěstování konopí a trest

Aktualizováno:

Článek pojednává o pěstování konopí a trestně právních následcích pro pěstitele ve všech jeho fázích (pěstování, sklizeň a skladování).

Za pěstování konopí se v článku považuje: pěstování konopí s vyšší než zákonem dovolenou koncentrací látky THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) v České republice fyzickou osobou, která je trestně zodpovědná. Řečeno jinými slovy: pěstování konopí, které má vyšší obsah látky THC než 1 % a je pěstováno na území České republiky člověkem ve věku minimálně 15 let.

Zdroje informací

 1. Trestní zákoník: §283, §284, §285
 2. judikáty soudů: 10 To 374/2005, Tpjn 301/2013, 11 Tdo 504/2015, 11 Tdo 1/2016, 11 Tdo 459/2017, 11 Tdo 485/2017, 11 Tdo 140/2018, 11 Tdo 1076/2021, 11 Tdo 120/2022, 11 Tdo 366/2022 a další.

V článku nejsou uvedeny případy pěstování konopí:

 1. kdy byl pěstitel za uvedené již dříve trestaný;
 2. kdy by měl být pěstitel ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech;
 3. kdy by měl pěstitel získat pro sebe anebo pro jiného prospěch přesahující 500 000 Kč;
 4. kdy by v souvislosti s uvedeným, měl být poškozený dítětem nebo dítětem mladší patnácti let;
 5. kdy by v souvislosti s uvedeným, měla být poškozenému způsobena újma na zdraví anebo smrt.

Trest za pěstování konopí

Pěstování konopí pro vlastní potřebu je trestné. Trest za pěstování konopí pro vlastní potřebu se posuzuje podle množství, které je pěstováno.

Pokud jsou pěstovány rostliny konopí pro vlastní potřebu v malém množství (do 10 gramů konopí), jedná se o přestupek.

V případě, že jsou pěstovány rostliny konopí ve větším, než malém množství (více jak 10 gramů konopí), jedná se o trestný čin Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle §285 Trestního zákoníku.

§285 trestního zákoníku

Trestného činu Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku se dopustí ten, kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí.

až 6 měsíců

Odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený.

Pěstování více jak 10 gramů konopí

až 3 roky

Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený ve větším rozsahu.

Pěstování více jak 100 gramů konopí

až 5 let

Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený ve značném rozsahu.

Pěstování více jak 1 000 gramů konopí

Ilustrační foto © 2003 - rostliny konopí s obsahem THC v zákonném limitu
konopí
konopí
konopí

Množství …

10 gramů?

100 gramů?

1 000 gramů?

Pozor! Pěstování konopí, však může:

 1. s ohledem na množství vypěstovaných rostlin (například velké množství i malých rostlin; hmotnost usušených rostlin by přesáhla 10 000 gramů; …),
 2. způsobem jejich pěstování (například použití zařízení, které v krátkém čase vyprodukuje velké množství konopí; použití technicky vyspělého zařízení velko-pěstírny; …),
 3. a dalšími okolnostmi (například byly nalezeny předměty sloužící k distribuci; vysoké úspory nepracujícího člověka; …),

naplnit zákonné znaky trestného činu Nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku. Znaky tohoto trestného činu, spočívající v tom, že „pro jiného přechovává“ omamnou látku.

Jedná se o způsob pěstování konopí, kterým je možné vypěstovat množství konopí, přesahující možnosti běžného konzumenta na užívání (podle stupně jeho závislosti) pro sebe. Člověk tedy není schopen takové množství konopí užít pro sebe, a tedy ho musí mít zákonitě pro někoho jiného. Dále také mohou být zjištěny další okolnosti, nasvědčující tomu, že se rostliny konopí nepěstují pouze pro vlastní potřebu.

Rostlina konopí je omamnou látkou (obsahuje omamnou látku), takže k tomu, aby byla výše uvedeným způsobem pěstována, není nutné, aby byla tato rostlina dále zpracována.

Zpracování rostliny konopí je například sušení, lisování příslušných částí rostliny a další postupy, které by případně vedly k získání jiné drogy (marihuany nebo hašiše s obsahem THC).

1. Zasetím semene konopí, se můžete dopustit protiprávního jednání

Pěstování konopí pro někoho jiného je trestným činem v jakémkoli, tedy i malém množství. Takovéto jednání je možné považovat za přechovávání omamné látky pro jiného a je na místě ho posoudit jako trestný čin Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku.

Pěstování konopí pro jiného znamená, že člověk rostlinu konopí obhospodařuje, aby mohla být následně sklizena a použita k předání v jakékoli podobě jinému člověku.

Obhospodařování je například zalévání, hnojení, udržování světelných a tepelných podmínky a další péče k zajištění růstu rostliny.

Jak již bylo zmíněno výše, rostlina konopí je sama o sobě omamnou látkou, takže k tomu, aby byla přechovávána (v tomto případě pěstována) pro někoho jiného, není nutné, aby byla dále tato rostlina zpracována.

Trest za sklizeň konopí

V průběhu pěstování konopí se rozhodnete, že část rostliny oddělíte a usušíte. Nebo už nastalo období sklizně a chystáte se vypěstované konopí sklidit a sušit.

Pozor! Jakmile zahájíte sklizeň a rostlinu konopí vytrhnete ze země anebo její část (list, květ, …) z rostliny oddělíte a začnete se sušením, přestává se jednat (z hlediska zákona) o pěstování konopí a jedná se o výrobu omamné a psychotropní látky (drogy), konkrétně marihuany.

§283 trestního zákoníku

Trestného činu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, se dopustí ten, kdo neoprávněně vyrobí anebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku. Příprava je trestná.

až 5 let

Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený.

Sklizeň i minimálního množství konopí

až 10 let

Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený ve značném rozsahu (více jak 1 000 gramů konopí), anebo jako člen organizované skupiny.

Sklizeň více jak 1 000 gramů konopí

až 12 let

Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený ve velkém rozsahu (více jak 10 000 gramů konopí).

Sklizeň více jak 10 000 gramů konopí

Pro pěstování konopí v organizované skupině je potřeba spolupráce nejméně tří lidí. Není však nutné, aby byli všichni zúčastnění lidé ztotožněni, nebo aby se všichni účastnili hlavní činnosti anebo ji znali. Postačuje dílčí jednání i méně závažného charakteru, které v rámci plánovitosti a koordinovanosti organizované skupiny zajišťuje dosažení cíle.

Pro účast na pěstování konopí v organizované skupině není třeba, aby její účastník znal veškeré lidi podílející se na její činnosti nebo jejich úkoly. Postačuje, že se svým jednáním do takovéto koordinované činnosti začlení a je obeznámen s jejím účelem. Přitom nemusí být přímo členem skupiny, je-li na její činnost navázán.

O výrobu omamné a psychotropní látky, jde v případě, pokud je rostlina konopí sklizena a následně došlo k jejímu zpracování, a to buď do:

 1. stavu k získání psychotropní látky THC,
 2. nebo stavu způsobilého již ke spotřebě (marihuana).

Příkladem, je možné u pěstování konopí za stav k získání psychotropní látky THC považovat vytrhnutí rostliny konopí ze země a započatí sušení. Nebo také oddělení části rostliny konopí a započatí sušení. V obou případech sušení nemusí být dokončeno.

Příkladem, je možné u pěstování konopí za stav způsobilý ke spotřebě považovat již nasušenou a zpracovanou rostlinu konopí anebo její část (list, květ, …).

U trestného činu Nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku, nehraje roli malé množství konopí, tedy i malé množství konopí je trestné.

Podstatná je skutečnost, že zákon v případě „výroby“ nerozlišuje, zda jde o výrobu pro vlastní potřebu nebo pro jinou osobu.

2. Tímto jednáním, se můžete dopustit trestného činu

V případě, že se pěstuje rostlina konopí za účelem výroby omamné nebo psychotropní látky (řečeno jinými slovy za účelem sklizně), je takové jednání již pokus trestného činu. Konkrétně trestného činu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku.

Účel sklizně (z pohledu práva: účel výroby omamné nebo psychotropní látky), by musel být prokázán. Prokázat pěstování konopí za účelem sklizně je možné například: zajištěním zařízení na zpracování konopí, pomůckami na zpracování konopí, věcmi sloužící na zpracované konopí, výpovědí pachatele, výpovědí svědků a podobně.

Ilustrační foto © 2003 - rostliny konopí v květenství s obsahem THC v zákonném limitu
konopí
konopí
konopí

Odhadem …

Malé množství?

Větší množství?

Větší rozsah?

Pokud při pěstování konopí a jeho částečnému zpracování, dojde k zásahu policie a v důsledku toho se nepodaří a nestihne se zpracovat všechny vypěstované rostliny konopí, jde v takovém případě, ve vztahu k nezpracovaným rostlinám (z hlediska naplnění znaku „výroba“), o pokus trestného činu.

Pokus je jednáním, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se člověk dopustil v úmyslu čin spáchat.

Bezprostřednost směřování člověka k výrobě omamné nebo psychotropní látky vyplývá ze skutečnosti, že už disponuje s rostlinou konopí, která je sama o sobě omamnou látkou, přitom rostlinu konopí pěstuje nebo ji má ve své moci za účelem jejího sklizení a dalšího zpracování, kterým hodlá dovršit již započatý proces výroby omamné nebo psychotropní látky. Člověk zde tedy používá prostředek (rostlinu konopí) k uskutečnění vlastního zločinného cíle (získání marihuany nebo THC).

Trest za skladování konopí

Pěstování konopí je ukončeno, rostliny konopí sklizeny a zpracovány. Na závěr zbývá konopí uskladnit.

Skladování zpracovaných rostlin konopí zákon považuje za přechovávání omamné a psychotropní látky.

V případě, že se skladují zpracované rostliny konopí pro vlastní potřebu v malém množství (do 10 gramů konopí) jedná se o přestupek.

Jestliže se skladují zpracované rostliny konopí, ve větším než malém množství (více jak 10 gramů konopí), jedná se o trestný čin Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle §284 Trestního zákoníku.

Ovšem, pokud pěstování konopí bude ukončeno tak, že se rostliny konopí nezpracují a skladují se za účelem jejich zpracování. Je již takové jednání pokus trestného činu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku. Proces zpracování rostlin konopí je v očích zákona považován za výrobu drogy, konkrétně marihuany.

§284 trestního zákoníku

Trestného činu Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, se dopustí ten, kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí.

až 1 rok

Odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci, bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený.

Skladování více jak 10 gramů konopí

až 5 let

Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený ve větším rozsahu.

Skladování více jak 100 gramů konopí

až 8 let

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený ve značném rozsahu.

Skladování více jak 1 000 gramů konopí

Pro naplnění znaku „přechovává postačí po formální stránce jakýkoli způsob držení konopí, bez povolení pro sebe. Přitom však musí jít o držení konopí v množství převyšujícím dávku potřebnou pro držitele (podle stupně jeho závislosti). Držení jen jedné dávky konzumentem drog před jejím použitím není přechováváním, ale jen takzvanou konzumní držbou.

Pod pojmem přechovávání“ (pro vlastní potřebu) je třeba rozumět nezákonné ukrývání konopí na pozdější dobu, bez záměru konopí v nejbližší době užít. Pojem přechovávání konopí tak ve své podstatě odpovídá skladování konopí.

Nezákonné skladování konopí (držení konopí), neznamená, že ho člověk musí mít přímo při sobě. Postačí, že ho má ve vlastní dispozici (například uložené v trezoru, zakopané v zemi nebo ukryté na jiném místě, popřípadě uložené u známé osoby a podobně).

Na délce skladování konopí nezáleží. Může však mít význam pro stanovení druhu trestu a jeho výměru.

3. Skladování konopí je protiprávní

Přechovávání (skladování) konopí pro vlastní potřebu, se rozumí určení konopí pro osobní spotřebu. Tedy výhradně pro pachatele tohoto trestného činu a nikoho jiného.

V případě, že by člověk konopí přechovával (skladoval), byť i zčásti, pro někoho jiného, bylo by takové jednání posouzeno jako trestný čin. Konkrétně trestný čin Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku. Bylo by tomu tak, i kdyby množství konopí nedosahovalo „množství větší než malé“ (nedosahovalo by ani hmotnosti 10 gramů).

Množství gramů konopí

Množství 10 gramů konopí, hraje významnou roli při posouzení, zda se člověk dopustil trestného činu Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle §285 Trestního zákoníku anebo trestného činu Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle §284 Trestního zákoníku. Zároveň množství gramů konopí určuje hranici v možné délce trestu odnětí svobody, který hrozí.

Při posouzení trestného činu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 Trestního zákoníku, již množství 10 gramů konopí postrádá význam. U tohoto trestného činu je i minimální hmotnost konopí trestným činem.

Podle stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne , spisová značka Tpjn 301/2013, je u konopí znak:

 1. množství větší než malé“ - více než 10 gramů konopí a nejméně 1 gram účinné látky THC,
 2. většího rozsahu“ - více než 100 gramů konopí a alespoň 10 gramů účinné látky THC,
 3. značného rozsahu“ - více než 1 000 gramů konopí a alespoň 100 gramů účinné látky THC,
 4. velkého rozsahu“ - hmotnost nejméně 10 000 gramů konopí a 1 000 gramů účinné látky THC.

Od vešla v platnost změna zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, který v §2 odstavci 1 písmena g stanovuje, že rostlina technického konopí, je rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

Množství konopí a látky THC

Zákonný znakHmotnostÚčinná látka THC
množství větší než malé více než 10 gramů konopí více jak 1 % THC
větší rozsah více než 100 gramů konopí více jak 1 % THC
značný rozsah více než 1 000 gramů konopí více jak 1 % THC
velký rozsah nejméně 10 000 gramů konopí více jak 1 % THC

K výše uvedenému dlužno dodat, že se jedná o hmotnost usušeného (nasušeného, vysušeného) konopí. Nejedná se o hmotnost celé rostliny konopí, ale o hmotnost toxikomansky využitelné sušené rostlinné hmoty (tedy o hmotnost rostliny konopí bez stonků a kořene rostliny).

Postup policie

Postup policie v jednotlivých případech je pestrý jako život sám. Obecně však platí, že pokud je pěstování konopí odhaleno a následně dojde k zásahu policie, zajišťují se na místě důkazy. V první řadě rostliny konopí a případný materiál z konopí.

Pokud není pěstování konopí ukončeno a rostliny konopí jsou stále v zemi, tyto se zabaví, spočítají, změří se jejich délka a usuší se. Následně se zjišťuje odbornou laboratoří jejich hmotnost a ze vzorku obsah účinné látky THC.

V případě, že je nalezen materiál z konopí (usušené nebo zpracované rostliny konopí), tento se zajistí, zváží a ze vzorku podrobí odborné analýze na obsah látky THC.

Ilustrační foto © 2003 - Vozidla Policie České republiky
vozidlo-pcr
vozidlo-pcr
vozidla-pcr

Výkon …

40 kW?

50 kW?

60 kW?

Zjišťuje se způsob pěstování konopí (amatérský, profesionální, velko-pěstírna). Zajišťují se i další důkazy na místě, a to zpravidla veškeré věci, které sloužily k pěstování konopí (hnojiva, vzduchotechnika, osvětlení, čerpadla a podobně).

Mohou být také prověřovány i další skutečnosti jako:

 1. zda ten, kdo je podezřelý z pěstování konopí je uživatelem konopí;
 2. jestli je pěstování konopí pro osobní spotřebu anebo pro někoho jiného;
 3. jaké jsou majetkové poměry pěstitele;
 4. kolik by mohla být cena vyprodukovaného materiálu z konopí na černém trhu a podobně.

Na základě zjištěného, následně policie hodnotí závažnost protiprávního jednání.