1. Skutečné případy
  2. /Případ Kevina a Dalibora

Případ Kevina a Dalibora

Pěstování konopí

Podle rozsudku Nejvyššího soudu spisová značka 11 Tdo 120/2022 ze dne

Vina a trest

Kevin byl uznán vinným zvlášť závažným zločinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 odstavce 2 trestního zákoníku.

Daliborovo jednání bylo posouzeno jako pomoc k zvlášť závažnému zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 trestního zákoníku.

Dalibor byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou a půl roku. Dále byl Daliborovi uložen peněžitý trest ve výměře padesáti denních sazeb, přičemž jedna denní sazba činí 800 Kč, celkem 40 000 Kč.

Popis skutku

Podle skutkových zjištění po blíže nezjištěnou dobu do  v Ostravě, ve skladu v suterénu bytového domu, Kevin neoprávněně zřídil a provozoval in-doorovou pěstírnu konopí. Kdy v jednom pěstebním stanu pěstoval celkem 75 kusů rostlin konopí o výšce 68 cm až 120 cm.

Přičemž následným zkoumáním z oboru kriminalistika, odvětví chemie, bylo zjištěno, že z těchto rostlin konopí bylo možno získat 2 621,25 gramů toxikomansky využitelné drti s obsahem minimálně 311,93 gramů THC (delta-9-tetrahydrocannabinol).

Kevin tak činil v úmyslu z těchto rostlin konopí následně dalším procesem (sklizně, sušením a zpracováním), neoprávněně vyrobit drogu marihuana, jejíž účinnou látkou je THC.

Dalibor umožnil Kevinovi pěstování konopí tím, že na základě ústní dohody a za úplatu na počátku roku 2018 přenechal Kevinovi zadní (druhou) místnost nebytového prostoru, jehož nájemcem byl Dalibor od , a umožnil její užívání až do dne zadržení Kevina policií.

Přitom Dalibor věděl, že Kevin uvedený prostor využívá k neoprávněnému provozování indoor pěstírny a k pěstování konopí za účelem neoprávněně vyrobit drogu marihuana.

Obhajoba

Dalibor měl za to, že nebylo nade vší pochybnost prokázán úmysl Kevina vyrobit z konopí drogu marihuanu.

Dalibor tvrdil, že takový úmysl nelze dovozovat z pouhé existence zařízení podporující růst rostlin a z množství pěstovaných rostlin konopí. V tomto případě z jejich značného množství.

Podle Davidova názoru by se stalo zcela nepoužitelné ustanovení trestného činu Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle §285 odstavce 4 trestního zákoníku, které postihuje právě pěstování konopí ve značném rozsahu.

Dalibor se obhajoval, že se na pěstování konopí nijak nepodílelo pěstování konopí v zadní sklepní místnosti nevěděl. Tvrdil, že užíval sklepní prostory spolu s Kevinem, ovšem nezajímal se o to, za jakým účelem Kevin druhou sklepní místnost využívá. Dalibor věděl o Kevinovi pouze to, že si z konopí vyrábí léčebné produkty, zejména masti, avšak nevěděl, na jakém místě, v jakém rozsahu nebo jestli vůbec konopí pěstuje.

Dalibor zdůraznil, že pohyby na jeho bankovním účtu odpovídaly jeho příjmům a povaze jeho pracovní činnosti a nesvědčily o páchání trestné činnosti, a dále, že u něj nebyla nalezena žádná rostlinná drť konopí ani marihuana, nebyl viděn při předávání drogy marihuany jiné osobě, stejně jako v místnosti s pěstebním stanem nebyla zjištěna jeho DNA.

Dalibor zpochybňoval, že jeho jednání lze posoudit jako účast na pěstování konopí ve formě pomoci s poukazem na to, že účastník se musí aktivně podílet na dané trestné činnosti s úmyslem ji umožnit nebo usnadnit.

Názor soudu

Co se týče právního posouzení jednání Kevina, které spočívalo ve zřízení a provozování in-door pěstírny a pěstování konopí, soud po vyhodnocení důkazů dospěl k závěru, že Kevin zcela zjevně nepěstoval předmětné rostliny pro výrobu masti.

Soud připomíná, že nebylo v rámci domovní prohlídky, prohlídky jiných prostor a pozemků, nalezeno nic, co by pro takovou výrobu sloužilo ani masti samotné.

Podle soudu bylo prokázáno, že pěstování konopí bylo za účelem výroby psychotropní látky THC, respektive drogy marihuany, a to nikoli výlučně pro svou vlastní potřebu, nýbrž zřejmě s cílem tuto poskytnout dalším osobám. Takový závěr soud přitom učinil zejména s ohledem na množství pěstovaných rostlin konopí a způsob jejich pěstování.

Množství rostlin konopí, respektive toxikomansky využitelné drti a též účinné látky THC totiž významně přesáhlo judikaturou stanovenou hranici značného rozsahu v obou předvídaných parametrech (jak v parametru celkového množství sušiny – více než 2 krát, tak v parametru účinné látky – více než 3 krát).

K tomuto soud dodává, že pěstování konopí probíhalo odborným způsobem, kdy k danému účelu bylo v pěstírně instalováno speciální (profesionální) vybavení zajišťující co nejkvalitnější podmínky k co největší efektivitě předmětné činnosti.

Soud nesouhlasil s Danielem, jestliže tento zpochybňoval úmysl Kevina vyrobit z pěstovaných rostlin konopí psychotropní látku THC, respektive drogu marihuanu a domáhal se právní kvalifikace pěstování konopí jako přečinu Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle §285 odstavce 4 trestního zákoníku.

Jednání Kevina ještě nedospělo do žádné fáze zpracování pěstovaných rostlin konopí (nezapočal proces výroby drogy marihuany), nicméně bezprostředně k tomuto směřovalo (Kevin již disponoval s rostlinami konopí). Takové jednání je třeba právně kvalifikovat jako pokus zvlášť závažného zločinu Nedovolena výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle §283 odstavce 2 trestního zákoníku.

Pokud jde o námitky Dalibora k právnímu posouzení jeho jednání jako pomoci k pokusu zvlášť závažného zločinu, je třeba poukázat na zjištění, která jednoznačně svědčí o tom, že Dalibor věděl o pěstování konopí za účelem výroby marihuany Kevinem ve sklepní místnosti, kterou mu poskytl k užívání.

Dalibor musel zaznamenat zápach marihuany, aluminiové potrubí a zvýšené náklady za spotřebovanou elektrickou energii. S ohledem na tuto skutečnost je nepochybné, že Dalibor úmyslně umožnil Kevinovi spáchat předmětný trestný čin.

Zákon definuje pojem pomoci jen příkladem. Pomoc může být fyzická i psychická, přičemž zcela jistě mezi její formy patří vědomé poskytnutí bytu či nebytového prostoru ke spáchání trestného činu, jak tomu bylo v tomto případě.